Dr. Rency Daniel

Dr. Rency Daniel

家庭医学
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 印度语

Dr. Rency Daniel

General Practitioner

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 印度芒格洛尔大学
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 34243)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia