Dr. Tan YiHan

Dr. Tan YiHan

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Tan YiHan

Dental Surgeon

医疗专业资格
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - Vinayaka Missions University, India
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 5467)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia