Dr. Marcella Somidin

Dr. Marcella Somidin

医学美容/微整形
皮肤科
语言
  • 英语
  • 印度尼西亚语
  • 马来语

Dr. Marcella Somidin

医学美容/微整形医生

医疗专业资格
  1. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS/MB ChB/MB BCh/MB Bchir/BMBS) - University of Malaya, Malaysia
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 69085)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia