Dr Joycelyn Loh

Dr Joycelyn Loh

医学美容/微整形
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 马来语
  • 华语
  • 潮州话

Dr Joycelyn Loh

医学美容医生

Dr. Joycelyn Loh Swee Hong 以优异成绩毕业于AIMST大学。 她注册了马来西亚美容证书(MAC)。

她热衷于美容医学,增强患者的健康和外表。 她相信内在和外在的美丽可以让人呈现最好的自己。

Dr. Joycelyn 经过多次训练,能够执行各种美容程序,如激光,肉毒杆菌毒素,填充剂,纤体瘦身和埋线。

医疗专业资格
  1. Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery (MBBS/MB ChB/MB BCh/MB Bchir/BMBS) - AIMST University, Malaysia
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 66875)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia