Dr. Chong Zhen Feng

Dr. Chong Zhen Feng

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Chong Zhen Feng

牙医

医疗专业资格
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - University of Malaya, Malaysia
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 9333)
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia