Dr. Chang Chiew Sinn

Dr. Chang Chiew Sinn

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Chang Chiew Sinn

口腔正畸医生

医疗专业资格
  1. 牙外科博士 - 马来西亚理科大学
  2. MClinDent 正畸学 - London
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 3981)
专业会员资格
  1. 会员,英国皇家外科医学院
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia