Dr Chan Ern Loy

Dr Chan Ern Loy

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Chan Ern Loy

医学美容/微整形医生

美丽其实是可以很自然的,反之亦同。
医疗专业资格
  1. 医学博士 - 俄罗斯 Crimea State 医科大学
  2. 医学美容科文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
  3. 医学美容文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 51653)