Dr Teh Sheau Jye

Dr Teh Sheau Jye

医学美容/微整形
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr Teh Sheau Jye

医学美容/微整形医生

人人心中都有一套所向往的美丽标准。与他人共享美好的事物,也是一种快乐。

医疗专业资格
  1. 医学和外科学士学位 - 马来西亚国际医药大学 (IMU)
  2. 医学美容科文凭 - 美国医学美容学院(AAAM)
医疗专业注册
  1. Malaysian Medical Council (MMC) (No. 49833)
专业会员资格
  1. 会员,美国医学美容学院(AAAM)

List of related clinics/medical centers: