Dr. Tan Kuan Ming

Dr. Tan Kuan Ming

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Tan Kuan Ming

牙医

医疗专业资格
  1. Bachelor of Dental Surgery (BDS) - University of Malaya, Malaysia
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6326)
专业会员
  1. Member of Royal College of Surgeons of Edinburgh
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia