Dr. Tan Kuan Ming

Dr. Tan Kuan Ming

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Tan Kuan Ming

牙医

医疗专业资格
  1. 牙科学士学位 - 马来亚大学
  2. 牙科外科学院文凭 - 英国爱丁堡皇家外科医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6326)
专业会员资格
  1. 会员,英国爱丁堡皇家外科医学院