Dr. Tan Kuan Ming

Dr. Tan Kuan Ming

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Tan Kuan Ming

牙医

医疗专业资格
  1. 牙科学士学位 - 马来亚大学
  2. 外科学院牙科会员资格 - 英国爱丁堡皇家外科医学院
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6326)
专业会员
  1. 会员 of 英国爱丁堡皇家外科医学院
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia