Dr. Seow June Dean

Dr. Seow June Dean

牙科
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 福建话/闽南语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Seow June Dean

口腔外科医生

医疗专业资格
  1. 牙科学士学位 - 科学及科技大学(AIMST 大学)
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 5414)
专业会员资格
  1. 会员,英国爱丁堡皇家外科医学院