Dr. Liew Zi Shie

Dr. Liew Zi Shie

牙科
语言
  • 英语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Liew Zi Shie

牙医

医疗专业资格
  1. 牙外科博士 - 马来西亚玛莎大学(MAHSA 大学)
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 7362)

List of related clinics/medical centers: