Dr. Goh Seong Ling

Dr. Goh Seong Ling

牙科
语言
  • 广东话
  • 英语
  • 福建话/闽南语
  • 马来语
  • 华语

Dr. Goh Seong Ling

首席牙医

医疗专业资格
  1. 牙科学士学位 - 马来亚大学
  2. 牙齿矫正学证书 - 马来西亚
医疗专业注册
  1. Malaysian Dental Council (MDC) (No. 6409)
专业会员资格
  1. 研究员,国际口腔种植学家大会(ICOI)
医生位址

5.0 基于 19 个评论
医生时间表
星期日:
09:00 - 22:00
星期一:
09:00 - 22:00
星期二:
09:00 - 22:00
星期三:
09:00 - 22:00
星期四:
09:00 - 22:00
星期五:
09:00 - 22:00
星期六:
09:00 - 22:00
Erufu Care 前称为 MyDoc Asia